تاریخ انجام 21 اسفند 1401
وظیفه ما طراحی لوگو
حوزه کاری گل و گل آرایی

یک مجموعه گل آرایی لوکس، که خدمات مربوط به گل و تزیین گل را به طور اختصاصی انجام میدهد.

لورنت - LORENT

مجموعه لورنت، یک مجوعه گل آرایی لوکس می باشد.

استفاده از رنگ بنفش به عنوان یک رنگ لوکس، در توضیح نوع کسب و کار به کاربر، نقش پررنگی دارد.

در ادامه می توانید هویت بصری - visual identity لورنت را مشاهده کنید

brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT brand book-لورنت - LORENT
به اشتراک گذاشتن این پروژه